Share

Anunț achiziție sondaj de opinie

În vederea derulării activităților din cadrul PROIECTULUI POS Mediu Axa 4 “Elaborarea Planului de Management al Ariei de Protecţie Specială Avifaunistică ROSPA0059 Lacul Strachină”, finanțat din POS Mediu, Societatea Ornitologică Română achiziționează în conformitate cu cap II – achiziție directă conf Ordinului nr.1120/15.10.2013 și OUG nr.34/2006 cu modificările și completările ulterioare și a procedurii interne, servicii de realizare sondaje de opinie, conform documentației de atribuire.

Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publică: achiziție directă, conform cap. ÎI din Ordinul nr.1120/2013 și a procedurilor interne.

Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului: Oferta care corespunde cel mai bine cerinţelor tehnice şi financiare din documentaţia de atribuire și care nu va depăși valoarea estimată a contractului.

Nerespectarea cerințelor prezentate în documentația de atribuire conduce la descalificarea ofertei că fiind neconformă.

Bugetul maxim alocat acestor achiziții de 49.600 lei cu TVA inclus.

Prețul ofertei este ferm în lei.

Limba în care trebuie elaborată oferta este limba română.

Dată limita de depunere a ofertelor: 31.07.2014 ora 12.00.

Perioada de valabilitate a ofertei: 60 zile de la termenul limita de depunere a ofertei.

Documentația de atribuire poate fi pusă la dispoziție prin cerere la adresa: posstrachina@gmail.com

Informații suplimentare se pot obține la sediul nostru – Societatea Ornitologică Română, București, Bd. Hristo Botev, Nr. 3, Et. 3, Ap. 6, sau tel: 031 425 56 57031 425 56 57 sau e-mail: posstrachina@gmail.com, persoană de contact: Mirela Gavrilă-Manager proiect

Dacă ți-a plăcut, distribuie